14.06.2017.valdes sēdē izskatītie jautājumi

Tēmas:

1) Personu datu drošība (lektore Agnese Boboviča).
2) 12.05. 2017.  Darba grupas tikšanās par reālā laika servisu validācijas normatīvā regulējuma izvērtēšanu.
3) 13.05. 2017. tikšanās par Eiropas Zemes atskaites sistēmas jaunāko realizāciju.
4) 01.06. 2017. tikšanās ar Valsts kontroli.
5) 09.06. 2017.tikšanās par izpildmērījumu papildprasībām (kā tās realizēt), kas noteiktas ar MK noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi“ 147.p. https://likumi.lv/ta/id/291197-atsevisku-inzenierbuvju-buvnoteikumi.
6) Kritiskās infrastruktūras objekti. MK noteikumi Nr.496 “Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība”.
7) 29.06.2017. Ģeotelpiskās Informācijas Koordinācijas padomes sēde.
8) Modificētās topogrāfijas. Topogrāfiju oriģināli.
9) Koordinātu neatbilstības.
10) Informācija par MK noteikumu projektu tālāku virzību:
a. MK noteikumu projekts “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība” (VSS-168);
b. MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”” (VSS-1215).
11) Citi jautājumi.