Atgādinājums sertificētajām personām par sertifikāta pārreģistrāciju

2019. gada 29. augustā SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC” (turpmāk – ABC) izsūtīja vēstuli sertificētajām personām par lēmumu izbeigt Sertificēšanas biroja darbību ar 2019. gada 30. septembri. MK noteikumi Nr.1011 “Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā” 25.punkts nosaka, ka sertificētā persona divu mēnešu laikā (šajā gadījumā līdz 29.oktobrim) pēc minētās informācijas saņemšanas no likvidētās sertificēšanas institūcijas iesniedz jaunajā sertificēšanas institūcijā iesniegumu par pārreģistrēšanos, vienlaikus rakstiski par to informējot likvidēto sertificēšanas institūciju.

LKĢA vērš uzmanību uz to, ka sertifikātus var pārreģistrēt divās sertifikācijas institūcijās:

  1. Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrā (plašāka informācija šeit)
  2. SIA “Sertifikācijas centrā” (plašāka informācija šeit)

LKĢA aicina nekavēties ar izvēli neatstāt to uz pēdējo brīdi.