Īss atskats vēsturē par mērnieku sertifikāciju.

LKĢA sniedz īsu atskatu vēsturē par jautājumiem, kas saistīti ar mērnieku sertifikāciju (ar klāt pievienotiem dokumentiem, vēstulēm).

2014.gada pavasarī projekta „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018/138 (nozarē pazīstams kā SIF projekts) ietvaros tika noorganizēta tā saucamā sertifikācijas grupa, kurā aicināts ņemt dalību bija ikviens kolēģis. Darba grupas mērķis un uzdevums -nozares iekšienē izdiskutēt un saprast ar kādām problēmām saskaramies sertifikācijas jomā. Meklēt iespējamos risinājumus. Vairāk:  http://lkga.lv/19-09-2014-seminara-par-aktualitatem-mernieciba-apskats/

22.04.2015. VZD ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga izdod rīkojumu “Par darba grupas izveidošanu tiesiskā regulējuma pilnveidošanai personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtībā ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā” (rīkojumu skatīt šeit). Šī ir cita darba grupa un darbojas jau ar citu dalībieku sastāvu.

2015.gada decembrī vairāku sanāksmju darbs rezultējas VZD gala ziņojumā, ar kuru var iepazīties šeit:  http://lkga.lv/263-2/

Pirms 2016.gada LMB un LKĢA kopsapulcēm, abas sabiedriskās organizācijas kopīgi sagatavoja vēstuli TM ar jautājumu, kāda ir ziņojumā sniegto priekšlikumu tālāka virzība (vēstuli skatīt šeit), uz ko š.g. aprīļa vidū tika saņemta atbilde (atbildi skatīt šeit).

20.02.2017. Valsts kontrole publisko apjomīgu ziņojumu: “Vai valstī tiek īstenota efektīva uzraudzība pār zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu sniegšanu?”, kurā tiek analizētas nozares problēmas, tai skaitā jautājums par mērnieku sertifikāciju (ar pilno Valsts kontroles ziņojumu var iepazīties šeit).

15.06.2017. Valsts sekretāru sanāksmē (VSS) tiek izsludināts noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1011 “Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā””(VSS-646). LKĢA un LMB piedalās gan starpinstitūciju sanāksmēs, gan pauž rakstiskus iebildumus par saskaņošanas procesā iesūtītajām noteikumu projekta redakcijām (LKĢA un LMB 27.06.2017. vēstuli skatīt šeit;  LKĢA 25.01.2019.vēstuli skatīt šeit).

08.06.2019. stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 1. novembra noteikumos Nr. 1011 “Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā” (grozījumus skatīt šeit).

11.07.2019.Valsts sekretāru sanāksmē (VSS)  izsludināts Tieslietu ministrijas informatīvais ziņojums “Par atbildības izvērtējumu zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības jomā” (VSS-683) (skatīt šeit).

29.08.2019. SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas birojs paziņo par savas darbības izbeigšanu (skatīt šeit).

30.08.2019. LMB savā mājas lapā publicē informāciju mērniekiem, kā iespējams pārreģistrēties no SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas biroja  uz Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centru (skatīt šeit).