Iestāšanās LKĢA biedru rindās

Biedrībā var iestāties jebkura juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde. Biedrības biedri – akreditētas izglītības iestādes, kas sagatavo speciālistu kartogrāfijas un ģeodēzijas nozarē, ir atbrīvotas no biedra naudas iemaksas.
Biedrus uzņem valdes sēdēs, kas notiek vismaz reizi mēnesī.
Biedrības biedra nauda tiek noteikta sekojošā apmērā:

līdz 10 darbinieku skaitam uzņēmumā ikmēneša maksa tiek noteikta EUR 25.00 (divdesmit pieci eiro) apmērā (EUR 300 gadā)

no 11 līdz 20 darbu darbinieku skaitam uzņēmumā ikmēneša maksa tiek noteikta EUR 40.00 (četrdesmit  eiro) apmērā (EUR 480 gadā)

no 21 un vairāk darbinieku skaitam uzņēmumā ikmēneša maksa tiek noteikta EUR 60.00 (sešdesmit eiro) apmērā (EUR 720 gadā)

Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi ceturksnī par nākošo ceturksni.

Par jaunu biedru piesaistīšanu organizācijā, jau esošo biedru naudu maksājumiem tiek piemērota atlaide 10% apmērā par katru piesaistīto biedru organizācijā, bet piemērotās atlaides nedrīkst pārsniegt biedra naudas samazinājumu. Jaunu biedru piesaistīšanas atlaide tiek piemērota nākamā finansu gada biedra naudai.