Normatīvo aktu projekti

Noteikumu projekts „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. Izsludināta sabiedrības līdzdalība. Sīkāk skatīt šeit

MK rīkojuma projekts “Par Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomi” (TA-2763). Izskatīts MK 02.12.2014.

Projektu skatīt šeit

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumos Nr.879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi””(VSS-896), VSS pieteikts 02.10.2014.

Projektu skatīt šeit

Noteikumu projekts “Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes nolikums”(VSS-897), VSS pieteikts 02.10.2014.

Projektu skatīt šeit

Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā (stājas spēkā ar 01.01.2015)

Projektu skatīt šeit

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”” (VSS-589)

Projektu skatīt šeit

Likumprojekts “Grozījumi Aizsargjoslu likumā ” (VSS-606)

Projektu skatīt šeit

Noteikumu projekts “Ģeodēziskā tīkla klasifikātors” (VSS-351)

Projektu skatīt šeit

Likumprojekts “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”

Projektu skatīt šeit

Likumprojekts “Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā”

Projektu skatīt šeit

Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcijas projekts

Projektu skatīt šeit

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi””

Projektu skatīt šeit