Apstiprināti jaunie nozares profesiju standarti

2024.gada 14.februārī Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes(PINTSA) sēdē apstiprināti Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas (LKĢA) un Latvijas Mērnieku biedrības (LMB) kopīgi izstrādātie profesiju standarti (profesionālās kvalifikācijas prasības)  Ģeotelpisko datu inženieris (bakalaura līmeņa izglītība) un Ģeotelpiskās informācijas inženieris (maģistra līmeņa izglītība).

Profesiju standarti publicēti VISC mājas lapā: Ģeotelpisko datu inženieris un Ģeotelpiskās informācijas inženieris.

2020.gada decembrī Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedra un Latvijas Lauksaimniecības universitātes (tagad – Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte)  Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra vērsās pie Ģeodēzijas un mērniecības nozares profesionālām organizācijām LKĢA un LMB ar aicinājumu sasaukt apvienotu nozares ekspertu darba grupu Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženiera profesijas standarta aktualizācijai un izstrādei. Pateicoties abu organizāciju atsaucībai un veiksmīgai sadarbībai, tika izveidota darba grupa Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženiera profesijas standarta aktualizācijai un izstrādei (Darba grupa), kura realizēja apjomīgu darbu 3 gadu garumā. 

Profesijas standarts ir Profesiju klasifikatora daļa un nosaka profesijai atbilstošos profesionālās darbības pamatuzdevumus un pienākumus, profesionālās kvalifikācijas pamatprasības, to izpildei nepieciešamās vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences.

Darba grupa veica esošā, 2008.gadā apstiprinātā, 6.LKI (bakalaura līmeņa augstākā profesionālā izglītības līmeņa)  profesijas standarta “Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieris” aktualizāciju – izveidojot profesijas standartu “Ģeotelpisko datu inženieris”. Ņemot vērā, ka mūsdienās mērnieka darbu tieši ietekmē tehnoloģiju attīstība, vairāki darba pienākumi, tika izstrādāti no jauna. 

Strādājot pie esošā standarta aktualizācijas, darba grupa nonāca pie secinājuma, ka ir virkne darba uzdevumu, kuri ir atbilstošāki 7.LKI (maģistra līmeņa augstākā profesionālā izglītības līmenim), līdz ar ko paralēli profesijas standarta aktualizācijai, tika sagatavots arī jauns un mūsdienīgs profesijas standarts “Ģeotelpiskās informācijas inženieris”, kas nodrošinās nozarei speciālistus ar jaunām, mūsdienīgām un  padziļinātām zināšanām ģeotelpisko datu un ģeotelpiskās informācijas ieguvē un ģeotehnoloģiju izmantošanā, kā arī attīstītām prasmēm projektu vadībā un uzņēmējdarbībā.

Abi profesiju standarti izstrādāti atbilstoši Eiropas prasmju/kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikācijai (ESCO).

Sākotnēji LKĢA un LMB izveidotā darba grupa sagatavoja profesijas standarta sagatavi, iekļaujot tajā mērnieka darba pienākumus un uzdevumus, kā arī prasmes un zināšanas to veikšanai.

Pēc standarta sagataves pabeigšanas, LKĢA un LMB aicināja lielākos mērniecības uzņēmumus, valsts iestādes, pašvaldības un citas sabiedriskās organizācijas deleģēt pārstāvjus profesijas standarta sagataves izskatīšanai un pilnveidošanai. Darba grupas sagatavotā standarta sagatave nodota mērniecības nozares pārstāvjiem izskatīšanai un papildināšanai.

2008.gadā apstiprinātais profesijas standarts “Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieris” iekļauts Būvniecības nozaru kvalifikācijas struktūrā. Līdz šim tajā nebija iekļauta neviena 7.LKI līmeņa mērniecības nozares profesija, lai arī universitātes sagatavoja maģistrus ar atbilstošu izglītības saturu. 

Ierosinājumus par nozares kvalifikāciju struktūras izveidi vai aktualizāciju veic Nozaru ekspertu padomes (NEP), kopš 2021.gada LKĢA un LMB ir Būvniecības NEP. LKĢA sagatavotos profesiju standartus iesniedza Būvniecības NEP, kur tie  tika saskaņoti un virzīti tālākai saskaņošanai Valsts izglītības satura centrā un Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē.

LKĢA izsaka īpašu pateicību Unai Krutovai, Mārtiņam Reinikam, Armandam Celmam, Judītei Mierkalnei, Jolantai Gau un Intam Luksam par aktīvu iesaistīšanos standartu izstrādē, ieguldot savu laiku, zināšanas un enerģiju.