Apstiprināti jaunie nozares profesiju standarti

2024.gada 14.februārī Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes(PINTSA) sēdē apstiprināti Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas (LKĢA) un Latvijas Mērnieku biedrības (LMB) kopīgi izstrādātie profesiju standarti (profesionālās kvalifikācijas prasības)  Ģeotelpisko datu inženieris (bakalaura līmeņa izglītība) un Ģeotelpiskās informācijas inženieris (maģistra līmeņa izglītība). Profesiju standarti publicēti VISC mājas...
More...